Us presentem la memòria d’activitats de la cooperativa ArqueoVitis de l’any 2019, en els apartats de recerca, anàlisis i estudis i socialització del coneixement.